Prodejní server obrazů a starožitností.


Server for sales of paintings and antiques.

Prostějov - Czech Republic

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu
Provozovatel internetové aukce

Kontakt:
Ing. Milan Přecechtěl
Telefon: +420 602507667
identifikační číslo: 48097918
www. obrazy-paintings.cz
E-mail: obrazy.paintings @seznam.cz

dále jen „provozovatel“

– prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu a on-line aukce umístěné na adrese

www. obrazy-paintings.cz

Souhlas
Při každé aukci, zadáním nabídky, nákupu předmětu a dalším s tím souvisejícím, souhlasí  zákazník, a to bezvýhradně a bezvýjimečně, s aktuálními obchodními podmínkami.

Pravidla užívání
Pravidla pro užívání internetových aukčních stránek www. obrazy-paintings.cz  jsou pro jejich uživatele závazná.
Provozovatel umožňuje zákazníkovi nebo účastníkovi aukce nabízený předmět v případě rezervace zboží nebo nejvyšší nabídky a uhrazení ceny získat.

Povinnosti provozovatele
Provozovatel se zavazuje provést prodej předmětu či uskutečnit internetovou aukci zodpovědně a poctivě. Provozovatel prezentuje uskutečněný prodej nebo ukončenou aukci.

Oprávnění provozovatele
Provozovatel  je oprávněn jednostranně  vyloučit zájemce, který jakýmkoli způsobem maří obchod nebo porušil či nedodržel podmínky internetové aukce či již dříve zmařil jiný obchod nebo jakoukoli předešlou aukci a to i při podezření z této nekalé činnosti. Takto vyloučený účastník se nesmí pokoušet o nový obchod nebo aukci a to ani prostřednictvím jiné osoby, která by za něj chtěla provést obchod nebo dražila. Takové jednání bude považováno za jednání úmyslně podvodné se všemi právními důsledky s tím spojenými. Provozovatel bude po takovém účastníkovi vymáhat veškerou vzniklou škodu a ušlý zisk. Provozovatel neodpovídá účastníkům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem on-line www. obrazy-paintings.cz. Dále neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti internetové sítě jak na straně účastníka, tak na straně provozovatele. Provozovatel nehradí v žádném případě jakékoli náklady, které měl účastník aukce s případnou účastí v internetové aukci. Dále provozovatel neručí za potíže s připojením na straně dražitele. Toto uživatel bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím.

Detailní informace o vystavovaném obrazu nebo předmětu
V případě zájmu zašle provozovatel zájemci několik dalších fotografií díla nebo předmětu.

Rezervace
V případě zájmu lze provést on-line rezervaci vybraného díla vyplněním Rezervačního formuláře nebo pomocí zprávy na E-mail: obrazy.paintings @seznam.cz.

Prodej za stanovenou cenu

Pokud je více zájemců o obraz nebo předmět  provozovatel  upřednostní nabídku, která byla podána jako první.

Aukce a doba trvání
V internetové aukci, která trvá určený počet dnů, je možné zakoupit nabízené předměty a díla.

Navýšení  nabídky (finanční částky) se provádí pomocí rezervačního formuláře nebo mailem se všemi nezbytnými údaji. Minimální navýšení nabídky činí 200 Kč.

Přihazovat je možné do 24:00 dne kdy je aukce ukončena

Pokud více zájemců bude nabízet za obraz nebo předmět stejnou nejvyšší částku,  potom o vítězi aukce rozhodne provozovatel, který upřednostní nabídku, která byla podána jako první.

O vítězi aukce rozhoduje jednostranně provozovatel na základě příchodu nabídek.

Pokud obraz nedosáhne minimální prodejní cenu, kterou požaduje majitel obrazu, bude obraz stažen z aukce a obchod se tudíž neuskuteční.

Pozn.: Minimální prodejní cena může být vyšší než vyvolávací a není uvedena na stránkách.

Historie nabídek v aukci
Každý den bude ve 20 hodin uvedena nejvyšší nabídnutá cena od předchozího dne.

Poslední den aukce bude průběžně vkládána nabídnutá částka s ohledem na možnosti provozovatele (zájemce je povinen sledovat ve svém zájmu průběh aukce).

Práva a povinnosti účastníků aukce
Účastník internetového obchodu a  aukce musí být starší 18 let a musí mít plnou svéprávnost. Údaje poskytnuté  v rámci uděleného „Souhlasu s poskytnutím osobních údajů“ slouží pro interní potřebu a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony ČR a nebudou poskytovány třetím osobám, pokud to platný právní řád zakazuje.

Automatické načítání změny na otevřené stránce

Bohužel nefunguje.
Účastník musí zavřít stránky a znovu otevřít, aby bylo vidět aktuální nabídku na příspěvek.

 

Platba
Jakmile je provedena rezervace nebo aukce skončí, je vítězný účastník automaticky informován.

V případě aukce budou ostatní  účastníci informováni na stránkách u příspěvku o iniciálech výherce.

Zákazník po-té obdrží zálohovou fakturu pro provedení platby.

Platební podmínky
Zákazník (účastník aukce) je povinen uhradit nabídnutou sumu na účet provozovatele nejpozději do 14 dnů od uskutečnění rezervace nebo internetové aukce. Povinnost se považuje za splněnou připsáním částky na účet provozovatele. Platby budou účastníkem uhrazeny bankovním převodem na bankovní účet provozovatele č.: 241041217/0300, vedený u ČSOB a.s., pokud nebude dohodnuto jinak. Pro rychlou identifikaci je nutné uvádět při platbě i variabilní symbol, jímž je katalogové číslo obrazu (předmětu). Po uhrazení částky se zákazník stává vlastníkem předmětu. Provozovatel vystaví účastníkovi daňový doklad o zaplacení kupní ceny a případně ceny za dopravu (do zahraničí).

Obraz nebo je možné poslat na dobírku, po uhrazení zálohy za příjem zboží ve výši 20% z ceny zboží na účet provozovatele.

Doprava

Zboží bude po uhrazení částky zasláno zákazníkovi v tuzemsku bezplatně. Pokud je nebezpečí poškození dopravcem (stará nebo cenná díla) je nezbytné osobní předání novému majiteli. O požadavku na osobní předání  je informován zákazník u prezentovaného zboží. Předání je možné v Olomouci nebo v Brně dle dohody.

Doprava do zahraničí bude  sjednána se zákazníkem.

Osobní přebírání, převzetí.
Po úhradě ceny bude zákazník kontaktován pro dohodnutí termínu předání a převzetí dle možností. Při předání bude vyplněn „Protokol o předání a převzetí“, kam se zaznamenají náležitosti dle zákona a v případě zájmu také dodatečné popisy dle požadavku. Protokol podepíší všechny zúčastněné strany. Jedno vyhotovení protokolu obdrží zákazník a jedno vyhotovení obdrží provozovatel. Předmět bude předán pouze novému majiteli na základě jeho identifikace nebo osobě s vyplněnou plnou mocí s úředně ověřenými podpisy od nového majitele. Na tuto osobu po-té přechází odpovědnost za škodu na tomto majetku.

 

Neuhrazení předmětu
Neuhrazené předměty aukce mohou být zařazeny zpět do internetové aukce nebo odprodány jiným zájemcům a jejich původní aukce bude považována za zmařenou. Účast v internetové aukci je dobrovolným rozhodnutím jednotlivce s vědomím svých finančních možností a zároveň s vědomím všech povinností plynoucích z takové účasti se všemi právními důsledky s tím spojenými.

Odstoupení od smlouvy
Zákazník má právo odstoupit od obchodu ve lhůtě čtrnácti dnů a to písemnou formou doporučeného dopisu na adresu provozovatele. Provozovatel má právo na poplatek ve výši 10% z ceny obrazu, související s režijními výdaji, zbytek částky bude zaslán na účet zákazníka. Obraz musí zaslat zákazník neporušený na adresu provozovatele.

Reklamační řád / Poškození
Předměty a obrazy jsou starožitné nebo staré. Jejich stav odpovídá stáří.  Předměty mohou nést drobné vady a poškození, malé restaurátorské zásahy, drobná poškození rámů, přirozenou krakeláž olejomaleb, zažloutlost papíru starších tisků a kreseb. U předmětů a děl je dobré zkontrolovat stav na dalších fotografiích nebo u provozovatele. Poškození, která by případně ovlivňovala uměleckou hodnotu daného předmětu budou uvedena v mailu s fotografiemi nebo v předávacím protokolu. U uměleckých předmětů, zejména obrazů a starožitností, se v popisu uvádějí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují jejich uměleckou hodnotu a mohou mít vliv na jejich cenu. Předměty mohou být i restaurované, poškozené, nefunkční apod. Případné poškození či nefunkčnost je již zohledněno v ceně předmětů ve formě slevy a každý zájemce o koupi má možnost si nabízené předměty před učiněním nabídky osobně prohlédnout, po dohodě, u provozovatele

Ochrana a Informace o zpracování osobních údajů
Ochranu Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je považováno za zásadní a proto si dovolujeme poskytnout informace o zpracování těchto údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).
Všechny osobní údaje jsou u provozovatele aukce / Obrazy – Paintings / uchovány v souladu s právním řádem České republiky. Provozovatel aukce je oprávněn zpracovávat osobní údaje dobrovolně poskytnuté  Účastníkem za účelem splnění smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů (zejm. účetní a daňové předpisy) i bez souhlasu Účastníka.
Osobní údaje jsou zpracované v souladu s GDPR a v takovém rozsahu, který je nezbytný pro to, aby bylo zajištěno řádné poskytování služeb. Dále jsou zpracovány osobní údaje, jejichž zpracování ukládají právní předpisy.
zejména následující údaje:
– identifikační, popřípadě fakturační: jméno, příjmení, adresa pobytu, druh a číslo průkazu totožnosti a související údaje, popřípadě obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ
– kontaktní údaje: e-mail, telefonní číslo
– číslo účtu a další údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo právních povinností
Tedy osobní údaje jsou zpracovány transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.
Všechna data (osobní údaje) jsou zabezpečena proti zneužití a Účastník má právo požadovat přístup k osobním údajům, opravu či aktualizaci osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů a zrušení registrace, tedy o ukončení zpracování a vymazání svých osobních údajů z databáze provozovatele aukce.
Po předložení takové žádosti v písemné formě (na výše uvedenou adresu provozovatele aukce) se provozovatel aukce zavazuje odstranit požadované údaje z databáze bez zbytečného odkladu.

Obchodní sdělení
Sdělením elektronického kontaktu vyslovuje účastník souhlas s tím, že mu jeho prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení provozovatele. Nesouhlasí-li účastník aukce s tím, aby mu byla zasílána takováto sdělení provozovatelem, nahlásí tuto skutečnost osobně nebo písemně spolu se svým elektronickým kontaktem.

Aktualizace, změny
Provozovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu změnit jednostranně obchodní podmínky.

Ochrana děl
V případě, že je dílo prohlášené za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, bude na tuto skutečnost upozorněno v popisu předmětu a jeho cena bude zjištěna posudkem znalce. Kulturní památky lze vyvézt do zahraničí pouze s předchozím souhlasem příslušných orgánů. Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty se řídí zákonem č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tyto předměty lze z ČR vyvézt pouze po předložení úředního osvědčení, že předměty nejsou prohlášeny za kulturní památku, a že nejsou ani součástí souboru prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona o státní památkové péči. Je-li předmětem aukce sbírka nebo jednotlivé sbírkové předměty zapsané v centrální evidenci sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury, lze s nimi nakládat pouze za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

Závěrečná ustanovení
Každý účastník internetové aukce si může předměty před aukcí nebo během ní osobně prohlédnout a osobně posoudit po dohodě s provozovatelem. Účastník si též může před samotnou aukcí zajistit znalecký posudek od znalce, kterého si k posouzení osobně přizve. Provozovatel si však vyhrazuje právo názor takového znalce neakceptovat a předmět nadále nabízet v internetové aukci. Pouze v případě písemného znaleckého posudku od soudního znalce v oboru výtvarné umění dokazující, že se jedná o falzum, může daný předmět z aukce vyloučit. Na základě uvedených podmínek a smluv mezi provozovatelem a vlastníky nabízených předmětů se služby poskytované provozovatelem internetové aukce považují za poskytnuté okamžikem uhrazení konečné ceny předmětu s poplatkem za zprostředkování vítězným účastníkem internetové aukce. Vlastnické právo na předmět přechází na vítězného účastníka okamžikem uhrazení konečné ceny předmětu s poplatkem za zprostředkování. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek bez předchozího upozornění, a to tím, že zveřejní jejich poslední a úplné znění na internetových stránkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Všechny starší verze jsou u provozovatele archivovány a účastník si je může vyžádat. V případě nevymahatelnosti či neúčinnosti jakéhokoli ujednání, bude takové ustanovení neúčinné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti či neplatnosti, zbývající ustanovení zůstanou závazná. Poskytovatel a účastník souhlasí, že jejich vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se budou řídit ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a současně že veškeré spory vzniklé z těchto obchodních podmínek a v souvislosti s nimi budou projednávány v pravomoci soudů dle právního řádu České republiky.

19.12.2020

Provozovatel stránek